Skip to content

Czynnoscia moze byc aktywnosc motoryczna

1 rok ago

457 words

Programem nazywam każdy, najbardziej nawet ogólnikowy plan osiągnięcia jakiegoś zamierzonego stanu celu. Rozróżnienie to jest o tyle wygodne, że pozwala na oddzielenie jednym słowem programów precyzyjnie i wszechstronnie przygotowanych od typowych w czynnościach dnia codziennego planów ogólnie tylko zarysowanych, zakładających duży udział improwizacji realizuje go ściśle według przygotowanego programu, a innym razem: Jan postanowił wejść na drogę poprawy i przez unikanie okazji do przestępstwa. I tu, i tam mamy do czynienia z działaniem umotywowanym, chociaż w tym drugim przypadku poziom konkretyzacji programu zawarty jest w bardzo szerokich granicach. Tadeusz Tomaszewski w swoim wstępie do psychologii uzasadnił wyodrębnienie tego rodzaju działań pośród innych działań noszących charakter przypadkowych współruchów, efektów towarzyszących itp. – proponując nazywanie ich czynnościami (1963, s. 139). Czynnością może być aktywność motoryczna zarówno prosta, np. wbicie gwoździa młotkiem, jak i złożona, np. napisanie książki, a także aktywność umysłowa, np. ustalenie ilościowych zależności między masą i energią. Ilekroć, więc w dalszym ciągu pracy zostanie użyte słowo czynność, oznaczać ono będzie tylko działanie umotywowane. Treść tego podrozdziału można przedstawić następująco: Regulacja czynności rozpoczyna się w ten sposób, że osobnik uświadamiając sobie (a więc formułując, werbalizując) cel działania, określa (czyli formułuje) program działania. Gdy proces ten zakończy się i zostanie utworzony przez osobnika motyw zyskujący na jego aprobatę – może on rozpocząć czynność, to, jest przystąpić do realizacji programu zawartego w motywie. O ile dana forma zachowania się nie jest regulowana przez motyw, mówimy o działaniu nieświadomym, nieumotywowanym. Pojęcie czynności stanowi element składowy całej złożonej teorii, której zarys wyłania się z pracy T. Tomaszewskiego Wstęp do psychologii. Nie znałem jej pisząc niniejsze opracowanie. Znajdując w czynności wygodny i odpowiadający moim założeniom termin – wprowadziłem go do swojej pracy już po jej ukończeniu, siłą rzeczy rezygnując z przedstawienia innych jego aspektów oraz omówienia problemów, jakie nasuwa związek między tematem mojej pracy a teorią czynności. Chodzi tu między innymi o takie sprawy jak możliwości konstruowania hipotez wyjaśniających dynamikę struktury czynności za pomocą pojęć przedstawionych w podrozdziale poświęconym sterującej i kontrolującej funkcji motywu, lub też w ogóle możliwości pewnego wkładu teoretycznego do wyjaśnienia związku procesów samoregulacyjnych zachodzących w podmiocie z uruchamianiem, utrzymywaniem stałego kierunku i sterowaniem czynności (porównaj też rozdz [podobne: tabletki antykoncepcyjne belara, bronchofiberoskopia, kolmed tarnów ]

0 thoughts on “Czynnoscia moze byc aktywnosc motoryczna”

Powiązane tematy z artykułem: bronchofiberoskopia kolmed tarnów tabletki antykoncepcyjne belara