Skip to content

Motywy postepowania

1 rok ago

467 words

II niniejszej pracy). Stawiając sprawę w ten sposób, można zdefiniować motyw jako: zrealizowanie celu i programu: umożliwiające danej osobie podjęcie określonej czynności. Maria Ossowska, która w pracy pt. Motywy postępowania (1948) przeanalizowała szereg przyjętych w psychologii definicji motywu, zaklasyfikowała podobne rozumienie tego terminu (C. D. Broad i J. Froebes) do grupy definicji naj węższych, w której to interpretacji wyraźnie odgraniczono funkcję inspirowania działania od jego motywowania (tj. dynamizowania). Uważa ona przy tym, że jest to interpretacja za wąska do roztrząsania natury ludzkiej, podając między innymi, jako argument, że przy tym ujęciu nie będzie można mówić o motywach, z których nie zdajemy sobie sprawy, a jest to sposób mówienia, z którego niewygodnie zrezygnować. Argument ten można by odeprzeć nawiązując do rozważań, jakie były przeprowadzone na wstępie do tego rozdziału. Czynnik dynamizujący nasze działanie, który nie jest odzwierciedlony w świadomości, jest funkcjonalnie czymś całkiem innym niż motyw ujęty, jako racja działania. W ogóle odnosi się wrażenie, że autorka podając szersze i węższe rozumienie terminu motyw nie wzięła dostatecznie pod uwagę odrębności inspiracji dynamizacji. Stąd definicję zajmującą się wyłącznie inspirowaniem uważa ona po prostu za wąską zamiast uznać ją za dotyczącą innego aspektu działania. Jak można się będzie przekonać w toku dalszych rozważań, Ossowska nie jest w swoich poglądach osamotniona i raczej autor niniejszej pracy będzie musiał w dalszym ciągu wykładać racje, które go do takiego nie tylko zwężenia zakresu pojęcia, ale i wyodrębnienia dwóch osobnych pojęć skłoniły. Jak starałem się już wyjaśnić, nie była to tylko chęć nawiązania do tradycyjnego, przyjętego w życiu codziennym rozumienia słowa motyw. Wydaje się, że w odniesieniu do człowieka każda szersza definicja motywu jest zbyt ogólnikowa, a przez to niepraktyczna, gdyż wrzuca do jednego worka bardzo różne, czynniki odgrywające rolę w przystosowaniu. Posługiwanie się tym samym pojęciem dla ich określenia uniemożliwia analizę przyczyn takiego a nie innego postępowania człowieka. Definiując motyw, jako czynnik, który umożliwia człowiekowi decyzję rozpoczęcia czynności określonego typu, zakładamy, że czynnikami pobudzającymi do działania będą w tym ujęciu raczej pewne stany napięcia związane z potrzebami człowieka. Będzie o nich mowa w jednym z dalszych rozdziałów. Zwężenie zakresu pojęcia motywu do tego, co człowiek ustalił, jako powód swojego działania, pozwala nam na ścisłe odgraniczenie przedmiotu badania i odrębne potraktowanie innych czynników biorących udział w procesie przystosowania [przypisy: dermotan cena, bronchofiberoskopia, leczenie falą uderzeniową ]

0 thoughts on “Motywy postepowania”

Powiązane tematy z artykułem: bronchofiberoskopia dermotan cena leczenie falą uderzeniową