Skip to content

Randomizowana próba opieki opartej na protokole wczesnego szoku AD 6

1 rok ago

406 words

W analizach przeżycia wykonano oszacowania Kaplana-Meiera, oceniono różnice między grupami przy użyciu testu log-rank i wyliczono dane jako skumulowane krzywe śmiertelności. W analizowanych wcześniej podgrupach wykorzystano test Breslow-Day do oceny interakcji między przypisaniem leczenia a podgrupami określonymi w zależności od wieku, płci, rasy, źródła zakażenia i kryterium włączenia (oporne niedociśnienie lub podwyższony poziom mleczanu w surowicy). Przeprowadziliśmy również analizę podgrup post hoc według trzeciej części wartości oceny ostrej fizjologii i chronicznej oceny zdrowia (APACHE) II, dla wyjściowego poziomu mleczanu w surowicy, i przez czas od wykrycia wstrząsu do randomizacji, stosując regresję logistyczną do interakcja między przydziałem leczenia a podgrupami. O ile nie określono inaczej, analizy dotyczą testów różnic między trzema grupami badawczymi, przy czym wartości P mniejsze niż 0,05 uważane są za wskazujące na istotność statystyczną. Użyliśmy oprogramowania SAS, wersja 9.3, do wszystkich analiz. Wyniki
Pacjenci
Rysunek 1. Rysunek 1. Badanie przesiewowe, losowanie i obserwacja. EGDT oznacza wczesną celowaną terapię, prawnie upoważnionego przedstawiciela LAR i zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej SIRS.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów na linii podstawowej. Od marca 2008 r. Do maja 2013 r. Zarejestrowaliśmy 1351 pacjentów (ryc. i ryc. S5 w dodatkowym dodatku). Dziesięciu pacjentów, którzy wyrazili świadomą zgodę, poprosiło później o całkowite wycofanie się z badania, pozostawiając końcową grupę 1341 pacjentów do analizy: 439 w opartej na protokole grupie EGDT, 446 w standardowej grupie opartej na protokole i 456 w zwykłej grupie -care grupa. Te trzy grupy były dobrze dopasowane w punkcie wyjściowym pod względem cech demograficznych i klinicznych, a także opieki otrzymanej przed randomizacją (Tabela oraz Tabele S1, S2 i
Przestrzeganie protokołu
Przestrzeganie protokołu było wysokie w obu grupach opartych na protokołach. Po 6 godzinach niecałkowite przyleganie stwierdzono u 48 z 404 pacjentów w grupie EGDT (11,9%) i 19 z 435 pacjentów w grupie standardowej terapii (4,4%), którzy mogli być poddani ocenie (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym). U większości pacjentów losowo przydzielonych do EGDT natychmiast umieszczono centralny cewnik żylny do monitorowania ScvO2 (ryc. S6A w dodatku uzupełniającym). Przyczyny niepowodzenia umieszczenia centralnego cewnika żylnego, które wystąpiły u 30 z 439 pacjentów w tej grupie (6,8%), obejmowały trudności techniczne (10 pacjentów), odmowę ze strony lekarza prowadzącego (9) lub pacjenta (5), potrzeba nagłej operacji (1) i śmierci (1); nie podano żadnego powodu w przypadku 4 pacjentów)
[patrz też: diabet chrzanów, kardiomiopatia rozstrzeniowa rokowania, bronchofiberoskopia ]

0 thoughts on “Randomizowana próba opieki opartej na protokole wczesnego szoku AD 6”

Powiązane tematy z artykułem: bronchofiberoskopia diabet chrzanów kardiomiopatia rozstrzeniowa rokowania