Skip to content

Wpływ prawastatyny na wyniki po transplantacji serca cd

1 rok ago

447 words

Epizody ogniskowego umiarkowanego lub umiarkowanego odrzucenia serca (odpowiednio klasy 2 i 3 systemu klasyfikacji Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Serca i Płuc) zostały zdiagnozowane na podstawie analizy próbek z biopsji endomiokardialnej przez patologów, którzy nie byli świadomi zadania leczenia. Oznaczenie cytotoksyczności komórek zabójcy
Przed zakończeniem badania w grupie otrzymującej prawastatynę stwierdzono zmniejszenie częstości odrzucania serca, któremu towarzyszył spadek hemodynamiczny. Test z naturalnymi zabójczymi komórkami krwi obwodowej (na podstawie wcześniejszych badań in vitro) przeprowadzono u losowo wybranych 20 pacjentów, aby ustalić, czy prawastatyna powoduje dalszą immunosupresję w badanej grupie w porównaniu z grupą kontrolną. Próbki krwi pobrano do analizy cytotoksyczności komórek NK przez sześć miesięcy podczas okresu obserwacji, w czasie rutynowych biopsji endomiokardialnych. Test cytotoksyczności komórek zabójcy naturalnego przeprowadzono w sposób opisany przez Wanga i wsp.15
Analiza statystyczna
Do oceny różnic między grupami badawczymi zastosowano odpowiednie dwustronne testy t-testów i chi-kwadrat. Statystyka rang Wilcoxona została wykorzystana do porównania krzywych przeżycia Kaplan-Meier. Współczynniki korelacji Pearsona zastosowano do pomiaru siły liniowej zależności między dwiema zmiennymi. Analizę wariancji (przyjmując symetrię związku w niezbilansowanej powtarzanej miary) zastosowano do oceny różnic między grupami w średniej ważonej (ważonej dla wielu próbek w czasie) cytotoksyczności komórek zabójcy naturalnego. Średni procent specyficznej lizy dla każdej grupy oszacowano jako miarę cytotoksyczności komórek zabójców naturalnych za pomocą pakietu statystycznego BMDP. We wszystkich testach przyjęto, że wartości P wynoszące 0,05 lub mniej wskazują na istotność statystyczną.
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów według grupy analitycznej. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka immunosupresji po transplantacji, według badania. Nie było różnic między grupą prawastatyny a grupą kontrolną na linii podstawowej, z wyjątkiem większej liczby drugich przeszczepów w grupie kontrolnej (u siedmiu pacjentów, w porównaniu z trzema pacjentami otrzymującymi prawastatynę) (Tabela 1). Ponieważ pacjenci z drugimi przeszczepami mają wyższe wskaźniki zachorowalności i umieralności, przeprowadziliśmy dodatkowe analizy dla pierwotnych punktów końcowych, z których wykluczono tych pacjentów. Po transplantacji nie było znaczących różnic między dwiema grupami badanymi w dawkach podtrzymujących leków immunosupresyjnych lub przez poziomy cyklosporyny we krwi, chociaż nieco więcej pacjentów w grupie otrzymującej prawastatynę było w stanie odstawić od prednizonu (Tabela 2).
Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami pod względem liczby powikłań infekcyjnych wymagających leczenia antybiotykami (5 w grupie otrzymującej prawastatynę w porównaniu do 8 w grupie kontrolnej), liczby epizodów klinicznego zakażenia wirusem cytomegalii (4 vs. 5), stopnia niewydolności nerek. upośledzenie w ciągu jednego roku (średnie [. SD] stężenie kreatyniny w surowicy, 1,6 . 0,4 vs
[podobne: mięsień zębaty przedni, kardiomiopatia rozstrzeniowa rokowania, ból zęba po plombowaniu ]

0 thoughts on “Wpływ prawastatyny na wyniki po transplantacji serca cd”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Odtrucie alkoholowe Warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: ból zęba po plombowaniu kardiomiopatia rozstrzeniowa rokowania mięsień zębaty przedni